Retourformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Handelsonderneming 123parts:

-Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

-Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

-Naam/Namen consument(en)

-Adres consument(en)

-Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is